مجمع شرکت: انواع مجمع در شرکت های سهامی عام

مجمع شرکت: انواع مجمع در شرکت های سهامی عام

مجمع شرکت: انواع مجمع در شرکت های سهامی عام

شرکت سهامی چیست؟

 این مطلب به معرفی انواع مجمع شرکت های بورسی و چگونگی تشکیل و ویژگی هر کدام ازاین مجامع می پردازد.
در واقع در این مقاله به توضیح انواع مجامع شرکت های بورسی خواهیم پرداخت.
از جمله:

 • مجمع عمومی عادی سالیانه،
 • مجمع عمومی فوق العاده و
 • مجمع عمومی موسس

تعریف شرکت سهامی

 • در تعریف شرکت سهامی می توان گفت، به شرکتی که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است
 • در این نوع شرکت مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
 • به نوع از شرکتها، شرکت سهامی  می گویند.
 • شرکت های سهامی به دو دسته تقسیم می شوند:
  • الف) شرکت سهامی عام
  • ب) شرکت سهامی خاص

الف) شرکت سهامی عام:

شرکتهایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.

ب) شرکت سهامی خاص:

شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.

مجمع عمومی یک شرکت چیست؟

اجتماع سهامداران و مدیران شرکت های سهامی جهت تصمیم گیری در مورد مسائل اصلی شرکت مجمع گفته می شود.
قوانین مربوط به حضور تعداد لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه معین است.
مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

بر اساس قانون تجارت، مجامع عمومی به ترتیب عبارتند از:

 1. مجمع عمومی موسس
 2. مجمع عمومی فوق العاده
 3. مجمع عمومی عادی سالیانه

1) مجمع عمومی موسس

اولین نوع از انواع مجامع شرکت های بورسی، مجمع عمومی موسس است.
این مجمع در ابتدای تاسیس شرکت، با رعایت نمودن قوانین و مقررات لازم، بعد از رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سهام شرکت انجام می گیرد.

پس از پرداخت مبلغ های لازم در رابطه با اساسنامه شرکت و تصویب آن، نخستین مدیران و بازرسان شرکت انتخاب می شوند.

وظایف مجمع عمومی موسس به شرح زیر است:

 • رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن
 • احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
 • انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.
 • تبصره – گزارش موسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس در محلی که  در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است، برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.
 • در مجمع عمومی موسس حضورعده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری می باشد.
 • اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نگردد، مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین برگزار می شود، مشروط بر آنکه حداقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن، در روزنامه کثیرالانتشاری که اعلامیه پذیره نویسی در آن معین شده است، منتشر گردد.
تصویری از مجمع عمومی موسس بانک آینده
مجمع عمومی موسس بانک آینده
 • مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که حداقل صاحبان سهام یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند
 • در هر یک از دو مجمع یاد شده ، کلیه تصمیمات باید به اکثریت دوسوم آراء حاضرین برسد .
 • در صورتی که در مجمع عمومی یک سوم اکثریت لازم حاضر نشدند، موسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند.

2) مجمع عمومی فوق العاده

یکی دیگر از انواع مجامع شرکت های بورسی، مجمع عمومی فوق العاده است.
در این نوع از مجمع به موارد زیر رسیدگی می شود:

 • تغییرات در اساسنامه شرکت
 • افزایش یا كاهش سرمایه شركت
 • ورود شریك یا شركا جدید به شركت
 • تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شركت
 • انحلال شركت قبل از موعد

دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند.

اگر دراولین حدنصاب مورد نظردراولین دعوت از سهاداران حاصل نشود،

 • مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رای دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود واین مورد منوط به آن است که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
 • تصمیمات مجمع همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود.

اگر دلیل برگزاری مجمع عمومی فوق العاده یک شرکت، تصمیم مبنی بر افزایش سرمایه باشد، نماد سهم در روز گشایش معاملاتی خود در بازار سرمایه، به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه باز میشود.

تصویری از مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان
مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه اصفهان

3) مجمع عمومی عادی سالیانه

آخرین نوع از انواع مجامع شرکت های بورسی، مجمع عموی عادی سالیانه است.
این مجمع، مطابق با زمانی که در اساسنامه شرکت پیش بینی شده است، به منظور بررسی و تحلیل صورت ‌های مالی شرکت ها، گزارش مدیران و بازرسان شرکت و تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام شرکت تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی عادی با حضور حداقل بیش از نیمی از صاحبان سرمایه به نسبت تعداد سهام، رسمیت می‌یابد.
اگر در اولین دعوت حد نصاب حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت خواهد کرد که با حضورهرتعدادی از صاحبان سهامی که حق رای دارند، به شرط آنکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شود، رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود.

تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک رای حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
در مورد انتخاب مدیران تعداد آراء هر رای دهنده درتعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود.

رای دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر یا آنرا بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند .

تصویری از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ایرانیان (پترول)

نکات مهم در مورد مجمع عمومی عادی سالیانه

 • مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که اساسنامه پیش بینی کرده است برای رسیدگی به صورت های مالی و شرایط موجود تشکیل گردد.
 • تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه و اخذ تصمیمات نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی، بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت معتبر نخواهد بود.
 • تقسیم سود و اندوخته میان صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی عادی جایز است.
  درصورت وجود منافع تقسیم سود ده درصد از سود خالص سالانه میان صاحبان سهام الزامی است.
 • در صورت عدم دعوت هیئت مدیره از سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان راسا مسئولیت دعوت از سهاداران را بر عهده خواهند داشت.
 • طبق قانون تجارت ایران، شرکتهای سهامی موظف هستند که مجمع عمومی عادی سالیانه خود را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی خود برگزار نمایند.
 • دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، سایت رسمی سازمان بورس یا سایت شرکت به عمل آید.
 • فاصله بین نشر آگهی و تاریخ تشکیل مجمع حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز می‌باشد.
 • از آنجایی که سال مالی اکثر شرکت های بورسی پایان اسفند ماه می باشد، اکثر مجامع شرکت ها در خرداد و تیرماه برگزار می شود.

پرداخت سود و مجموع عمومی عادی سالیانه

 • پرداخت سود سود نقدی هر سهم و بازگشایی نماد طبق قانون تجارت شرکت ها تا ۸ ماه فرصت دارند سود تصویب شده را به سهامدار پرداخت کنند. زمان و بانک پرداخت کننده طی گزارشی در سایت کدال منتشر میشود.
 • اگر دلیل برگزاری مجمع یک شرکت، تصمیمات پیرامون تقسیم سود یا تصویب صورت مالی باشد، نماد سهم در روز گشایش معاملاتی خود در بازار سرمایه، به صورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه باز میشود.
 •  درمورد قیمت سهم پس از تقسیم سود نقدی تصویب شده در مجمع، در روز بازگشایی نماد، به این صورت است که میزان سود نقدی تقسیمی به ازای هر سهم، از قیمت سهم قبل از تصویب سود نقدی کاسته می شود تا قیمت تئوریک سهم پس از تقسیم سود نقدی مشخص شود.
 • ممکن است قیمت سهم در روز بازگشایی نماد پس از تصویب سود نقدی، به دلیل عرضه و تقاضا نسبت به قیمت تئوریک تغییر کند.
سوالات متداول

چگونه صاحبان سهام از برگزاری مجامع مطلع شوند؟

معمولا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع اطلاعات زیر از طریق سایت کدال  در اختیار سهامداران قرار می گیرد:

 1. صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده شرکت،
 2. یادداشت‌های پیوست آن،
 3. گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت و
 4. آگهی دعوت به مجمع در اختیار صاحبان سهام  قرار می‌گیرد.
 5. علاوه بر این، جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیئت مدیره

همچنین شرکت زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستورجلسه مجامع عمومی خود را حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به اطلاع عموم میرساند.
این اطلاعات نیز در سایت کدال، روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی شرکت اطلاع رسانی می‌شود.
هر فردی که در تاریخ برگزاری مجمع شرکت سهام‌دار باشد، می‌تواند در مجمع شرکت کند.

توقف نماد قبل مجمع

 • معمولا دو روز کاری قبل از برگزاری مجمع شرکت، نماد معاملاتی آن در تابلوی بورس متوقف خواهد و قابل معامله نخواهد بود و پیام ممنوع- متوقف در جلوی وضعیت نماد درج می گردد.
 •  ۲ روز بعد از برگزاری مجمع شرکت، نماد معاملاتی شرکت بازگشایی می شود.

تصمیمات مجمع شامل کدام سهامداران می شود؟

تصمیماتی که در مجمع گرفته می‌شود شامل سهامدارانی خواهد شد که در تاریخ برگزاری مجمع، سهام شرکت را در سبد سرمایه گذاری خود داشته اند.

به طور مثال اگر شرکت در مجمع خود 700 ریال سود نقدی تصویب می‌کند وسهامدار الف نیز روز بعد از بازگشایی نماد، سهام خود را به فرد ب بفروشد این 700 ریال سود در هر زمانی که پرداخت شود متعلق به سهامدار الف خواهد بود.

مثال: بانک سینا

به عنوان مثالی دیگر، مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا پس از عدم احراز حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن، در مرحله اول، با انتشار آگهی دعوت به مجمع در بار دوم در تاریخ 1398/05/20 برگزار شد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه در روزنامه کثیر الانتشار مربوط بخ بانک سینا
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه بانک سینا برای نوبت دوم

به منظور برگزاری مجمع، نماد بانک سینا (وسینا) در پایان روز معاملاتی مورخ 16مرداد ماه سال98 بسته شد.

اطلاعات مندرج سهم در tsetmc.com
اطلاعات آخرین روز معاملاتی بانک سینا قبل ازبسته شدن برای مجمع عمومی عادی سالیانه

در روز مجمع، هیئت مدیره تصمیم به تقسیم 29 ریال سود میان سهامداران می گیرد.
این مقدار به تمامی افرادی که تا قبل از بسته شد نماد یعنی تا پایان روز معاملاتی تاریخ 16 مردادماه اقدام به خرید سهام بانک سینا نموده اند، تعلق می گیرد.
حتی اگرفرد در اولین روز بازگشایی نماد پس از مجمع عمومی عادی سالیانه، سهام خود را در بازار بفروشند نیز سود تقسیمی به وی تعلق می گیرد.

سایر آموزشهای پایه

نویسنده: حدیث خسروی

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.