آیا یارانه ٣ برابر خواهد شد؟

3 برابر شدن یارانه‌‌هابه گفته اقتصاد نیوز، پس از گذشت ده سال از آغاز طرح هدفمند سازی یارانه‌ها در اقتصاد…