آموزش نرم افزار هلو (بخش چهارم): گزارشات

مقدمه در بخش های گذشته آموزش نرم افزار هلو با ثبت عملیات اول دوره، عملیات مرتبط به کالا، اطلاعات پایه…