کارفرمایان نباید کارگران کرونایی را اخراج کنند

کارفرمایان نباید کارگران کرونایی را اخراج کنند. هادی ابوی دبیر کل انجمن صنفی کارگری طی مصاحبه ای گفت: کارفرمایان نمی…