مفهوم کارهای مستمر در قانون کار

مفهوم کارهای مستمر در قانون کاردر ابتدا باید توجه داشت که کارهایی که به طور مستمر باید انجام شوند به…