کارمزد و بررسی انواع آن

کارمزد یا بهره هزینه‌ای است که در قبال انجام خدماتی مانند مشاوره سرمایه‌گذاری، کارگذاری، مدیریت خرید و فروش، برای انجام…