کارمزد بانکی کارت به کارت افزایش یافت

کارمزد بانکی کارت به کارت به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد. از تاریخ 1 آذر، سقف انتقال وجه کارت به…