افزایش سقف کارت به کارت بانک دی

افرایش سقف کارت به کارت بانک دی در راستای حفظ فاصله گذاری‌های اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی. این روزها با وچود…