کارت بازرگانی

همانطور که برای رانندگی کردن نیازمند گواهینامه هستیم و استفاده از گواهینامه دیگران یا رانندگی کردن بدون گواهینامه گاهی باعث…