قانون جدید چک های برگشتی

آیا از قانون جدید چک های برگشتی خبر دارید؟ طبق قانون جدید چک که توسط بانک مرکزی ج. ا. ا…