چک بین بانکی

در تمام دوران‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی برای انجام امور اقتصادی سهولت انتقال وجه بوده و هم چنان نیز می‌باشد….