برچسب: چک برگشتی

چک برگشتی

چک برگشتی با موجودی حساب‌های دیگر پاس می‌شود.

چک برگشتی با موجودی حساب‌های دیگر پاس می‌شود. معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین و وصول…