استفاده از چک الکترنیک از آذرماه ؟!

چک الکترنیک به راحتی و آسانی از سوی بانک ها صادر خواهد شد. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت:…