وصول مالیات متوقف می شود!

وصول مالیات های مستقیم از جمله مالیات بر در آمد کسب و کار های اقتصادی و اشخاص حقیقی تا بهمن…