نهادهای مالی : سرمایه شما در دست چه کسانی است؟

نهادهای مالی، سازمان‌ها یا موسساتی هستند که به عنوان واسطه مالی عمل می‌کنند و باعث می‌شوند که سرمایه افراد با…