نرخ صفر مالیاتی : تفاوت نرخ صفر مالیاتی و معافیت‌ مالیاتی

نرخ صفر مالیاتی موضوعی است که با شنیدن آن افراد ممکن است آن را با معافیت مالیاتی یکی بدانند و…