میزان ارثی که به خانواده تعلق می گیرد

پس از فوت به کلیه اموال و دارایی‌ها، حقوق و مزایای دیگری که از فرد به جای می‌ماند ارث گفته…