ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ٢٢ آذرماه

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل از ٢٢ آذرماهمعاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد از تاریخ ٢٢ آذرماه…