مفروضات حسابداری ، یکی از مهم‌ترین مباحث علم حسابداری

مفروضات حسابداری فرض‌های اولیه‌ای هستند که بنیان اصول حسابداری، استاندارهای حسابداری و روش‌های حسابداری را شکل می‌دهند و هرکدام از…