دولت باید فهرست میزان معافیت های مالیاتی را ارائه کند.

دولت باید فهرست میزان معافیت های مالیاتی را ارائه کند. نمایندگان مجلس، دولت را مجبور به ارائه فهرست میزان معافیت…