مصرف سوخت در تهران افزایش یافت

رییس انجمن جایگاه داران سوخت اظهار کرد: از زمان افزایش قیمت سوخت CNG, مصرف آن نیز 20 درصد افزایش یافته…