مشاغل اینترنتی مالیات پرداخت خواهند کرد

مشاغل اینترنتی مشمول مالیات می شوند.هر گونه فعالیت اقتصادی اعم از فیزیکی و یا مجازی در ایران با هر کسب…