بررسی مرور زمان مالیاتی در مالیات‌های مختلف

مرور زمان مالیاتی به معنای زمانی است که پس از گذشت آن دیگر دعوی شنیده نمی‌شود.در این زمان طرفین دعوا…