مراحل و استاندارهای مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایند شناسایی و پاسخ مناسب به عوامل خطرساز می‌باشد.با مدیریت ریسک می‌توان ریسک‌های احتمالی، کیفیت آن‌ها و همچنین…