روش های محاسبه مالیات اشخاص حقوقی

محاسبه مالیات اشخاص حقوقی به دو صورت زیر انجام می گیرد: ازطریق دفاتر از طریق علی الراس از طریق دفاتر:…