میزان مالیات مستقیم درنیمه اول سال

طبق اعلام سازمان مالیاتی کشور در 6 ماه اول سال جاری بیش از ۵۴ هزار ۹۵۵ میلیارد تومان مالیات مستقیم…