مفهوم دقیق مالیات قطعی ، چرا باید اسرع وقت پرداخت کنید؟!

مالیات قطعی تحت نظر سازمان امور مالیاتی کشور بررسی و پس از آن طبق قانون برای صاحبان مشاغل و مودیان…