مالیات حق تمبر چیست و به چه اسنادی تعلق می‌گیرد؟

زمانی که افراد شرکتی را ثبت می‌کنند یا افزایش سرمایه دارند باید به میزان نیم در هزار سرمایه، مالیات حق…