مالیات برخانوار ، طرح جدید مالیاتی

درطرح مالیات برخانوار تلاش شده‌است با در نظر گرفتن سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، مالیات با توجه به درآمد خانوا‌رها وضع شود. به…