قانون مالیات بر ارزش افزوده (بخش اول)

یکی از مهم‌ترین قوانین در امر حسابداری قانون مالیات برارزش افزوده می‌باشد.طبق تعریف گفته شده در سال 1387 قانون مالیات…