مالیات برانحصار وراثت

مالیات برانحصار وراثت از انواع مالیات‌های مستقیم است که بر دارایی به جا مانده از افراد وضع می‌شود.همانطور که می‌دانید…