مالیات اصناف کاهش می‌یابد.

مالیات اصناف کاهش می‌یابد! طبق اعلام رحیم زارع، به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق برای حمایت از تولید و صاحبان کسب…