مالیات اجاره و مستغلات در سال ١۴٠٠ افزایش نخواهد یافت

مالیات بر اجاره و مستغلات در سال ١۴٠٠ نسبت به سال گذشته افزایشی نخواهد داشت و درآمد دولت از این…