جدیدترین تغییرات قوانین چک

قانون چک از امروز یعنی ٢٢ آذرماه ١٣٩٩ وارد فاز جدیدی خواهد شد و طبق این قوانین : صدور چک…