باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم (بخش دوم)

همانطور که در محتوای باب اول و دوم قانون مالیات‌های مستقیم گفته شد قوانین مالیاتی در ایران به دو دسته…