قانون مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

در مقاله اول قانون مالیات بر ارزش افزوده 6 بخش از این قانون شامل مواد 1 تا 37 طبق موارد…