عملیات مرتبط به کالا و اطلاعات پایه: آموزش نرم افزار هلو(بخش دوم)

مقدمه در پست قبل با روش انجام عملیات ابتدای دوره در نرم افزار هلو آشنا شدیم. در این پست می…