بستن حساب‌ها پایان سال : چه حساب‌هایی در پایان سال بسته می‌شوند؟

بنگاه‌های تجاری در پایان دوره مالی باید عملیات حسابداری پایان سال یعنی بستن حساب‌ها را انجام دهند.برای ایجاد امکان بررسی…