صنایع دستی بیمه می شوند.

مشاغل صنایع دستی بیمه می شوند.به دنبال اجرایی شدن طرح پوشش بیمه اجتماعی یک میلیون و 440 هزار نفری در…