سوپرمارکت مالی در مشهد افتتاح شد

شاید بهتر باشد قبل از ارائه این خبر خوب نیم نگاهی به تعریف سوپر مارکت مالی داشته باشیم: ایده سوپرمارکت…