مفهوم سوت زنی مالیاتی : لطفا فرار مالیاتی دیدید سوت بزنید!

یافتن مودیانی که از پرداخت مالیات فرار می‌کنند، به نوعی سوت زنی مالیاتی محسوب می شود. مالیات امروزه دغدغه‌ی بسیاری…