آیا می دانید کدام کشورها سهم مالیات بیشتری دریافت می کنند.

طبق گزارشی از اتاق بازرگانی تهران و بررسی سهم مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور های اروپایی، فرانسه با…