سهمیه بنزین واریز می‌شود.

به گزارش وقایع روز، فاطمه کاهی در گفت و گو با ایسنا بیان کرد، در دومین ماه زمستان سال ۱۳۹۹…