سرکوب مالی چیست؟

در ایران و بسیاری از کشورهای در حال توسعه سرکوب مالی یکی از عوامل محدود‌ کننده سرمایه گذاری است. واژه‌ی…