سال مالی (دوره مالی)

سال مالی یا همان دوره مالی برای ایجاد امکان بررسی وضعیت سود و زیان حاصل از فعالیت بنگاه تجاری در…