کدام رانندگان تاکسی بیمه بیکاری نمی‌گیرند؟!

آیا می دانستید رانندگانی که تحت پوشش بیمه اختیاری هستند مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شوند. به گزارشی از کارگر…