موارد رد دفاتر روزنامه !؟

تخلف در تکالیف و نحوه آماده سازی دفاتر روزنامه ، می تواند موجب رد دفاتر شود. تخلفاتی که موجب این…