حقوق بازنشستگان و کارکنان در سال آینده

حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه سال آینده 25 درصد رشد خواهد کرد. سید حمید پور محمدی معاون امور…