حسابرسی چیست و چه تفاوتی با حسابداری دارد؟

حسابرسی را می توان به عنوان یک علم در زمینه بازرسی حسابداری دانست که برای کشف اشتباهات و تقلب ها…