حسابدار کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

حسابداری در زمره یکی از موفق ترین رشته های تحصیلی در ایران از لحاظ آینده شغلی شناخته می شود و…